ผิดพลาด

 


ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร เลขที่ 225 หมู่ 1 ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30340 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 044323326   ดาวน์โหลดแบบประเมินศูนย์พัฒนาวิชาการ