เนื้อหา

นักเรียนนำเสนอ Best of the Best โรงเรียนในฝัน

Text size:

นักเรียนร่วมนำเสนอผลงาน Best Practice โรงเรียนในฝัน นำเสนอผลงาน Best of The Best ที่ได้รับตำแหน่งชนะเลิศจากการนำเสนอที่จังหวัดอุบลราชธานี ต่อหน้าเพื่อน ๆ นักเรียน ภาพกิจกรรม