In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

ประกาศเว็บไซต์

Text size:

นโยบายเว็บไซตของโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
Website Policy of Niyommitwittayakarn School
(http://www.niyommit.org)

จัดทําเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555

1. วัตถุประสงค

เว็บไซต์โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร : http://www.niyommit.org/ ไดจัดทําขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียน  ในการใชบริการเว็บไซตของผูใชบริการจะอยูภายใตเงื่อนไขและขอกําหนดดังตอไปนี้ ผูใชบริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และขอกําหนดการใชงานเว็บไซตและ หรือเงื่อนไขและขอตกลงอื่นใดที่ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร : http://www.niyommit.org ไดแจงใหทราบบนเว็บไซตโดยละเอียดกอนการเขาใชบริการ ทั้งนี้ ในการใชบริการใหถือวาผูใชบริการไดตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดการใหบริการที่กําหนดไวนี้ หากผูใชบริการไมประสงคที่จะผูกพันตามขอกําหนดและเงื่อนไขการใหบริการ ขอความกรุณาทานยุติการเขาชมและใชงานเว็บไซตนี้ในทันที

2. เงื่อนไขและขอกําหนดการใชงานเว็บไซต

          2.1 ผูใชบริการอาจไดรับ เขาถึง สราง สงหรือแสดงขอมูล เชน ไฟลขอมูล ขอความลายลักษณอักษร ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ดนตรี ไฟลเสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถาย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเปนสวนหนึ่งของบริการหรือโดยผานการใชบริการ ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา เนื้อหา

          2.2 เนื้อหาที่นําเสนอตอผูใชบริการ อาจไดรับการคุมครองโดยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของเจาของเนื้อหานั้น ผูใชบริการไมมีสิทธิเปลี่ยนแปลงแกไข จําหนายจายโอนหรือสรางผลงานตอเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกลาวไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตผูใชบริการจะไดรับอนุญาตโดยชัดแจงจากเจาของเนื้อหานั้น
         
2.3 ผูใชบริการอาจพบเนื้อหาที่ไมเหมาะสม หรือหยาบคาย อันกอใหเกิดความไมพอใจ ภายใตความเสี่ยงของตนเอง
         
2.4 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร : http://www.niyommit.org ทรงไวซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทําเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลงแกไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไมเหมาะสมออกจากบริการ ซึ่ง โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร : http://www.niyommit.org

 

อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอยางชัดเจน โดยไมขัดตอกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของ
         
2.5 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร : http://www.niyommit.org อาจหยุดใหบริการเปนการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการใหบริการแกผูใชบริการรายใดเปนการเฉพาะ หากการใหบริการดังกลาวสงผลกระทบตอผูใชบริการอื่นๆ หรือขัดแยงตอกฎหมาย โดยไมตองแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนา
         
2.6 การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามขอ 2.5 ผูใชบริการจะไมสามารถเขาใชบริการ และเขาถึงรายละเอียดบัญชีของผูใชบริการ ไฟลเอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยูในบัญชีของผูใชบริการได
         
2.7 ในกรณีที่ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร : http://www.niyommit.org หยุดใหบริการเปนการถาวร หรือยกเลิกบริการแกผูใชบริการ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร : http://www.niyommit.orgมีสิทธิในการลบขอมูลตางๆ ที่อยูในบัญชีของผูใชบริการได โดยไมตองแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนา

 

 

 

 3. สิทธิหนาที่ และความรับผิดชอบของผูใชบริการ

          3.1 ผูใชบริการจะใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เชน ขอมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดตอ ที่ถูกตอง เปนจริง และเปนปจจุบันเสมอ แก โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร : http://www.niyommit.org อันเปนสวนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใชบริการ หรือการใชบริการที่ตอเนื่อง
         
3.2 ผูใชบริการจะใชบริการเว็บไซตนี้ เพื่อวัตถุประสงคที่ไดรับอนุญาตตามขอกําหนดของ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร : http://www.niyommit.org และไมขัดตอกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักปฏิบัติที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
         
3.3 ผูใชบริการจะไมเขาใชหรือพยายามเขาใชบริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใชวิธีการอัตโนมัติ (การใชสคริปต) นอกจากชองทางที่ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร : http://www.niyommit.org จัดเตรียมไวให เวนแตผูใชบริการจะไดรับอนุญาตจาก โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร : http://www.niyommit.org โดยชัดแจงใหทําเชนนั้นได
         
3.4 ผูใชบริการจะไมทําหรือมีสวนรวมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร : http://www.niyommit.org รวมทั้งเครื่องแมขายและเครือขายที่เชื่อมตอกับบริการ
         
3.5 ผูใชบริการจะไมทําสําเนา คัดลอก ทําซ้ํา ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายตอบริการเพื่อวัตถุประสงคใดๆ เวนแตผูใชบริการจะไดรับอนุญาตจาก โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร : http://www.niyommit.org โดยชัดแจงให
ทําเชนนั้นได
         
3.6 ผูใชบริการมีหนาที่ในการรักษาความลับของรหัสผานที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใชในการ

 

เขาถึงบริการ
         
3.7 ผูใชบริการจะเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอบุคคลใดๆ รวมถึง โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร : http://www.niyommit.org ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดขอกําหนด

4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซตอื่นๆ
         
4.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอื่นเปนเพียงการใหบริการเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการเทานั้น โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร : http://www.niyommit.orgมิไดมีสวนเกี่ยวของหรือมีอํานาจควบคุม รับรอง
ความถูกตอง ความนาเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาขอมูลของเว็บไซตนั้น ๆ และโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร : http://www.niyommit.org ไมรับผิดชอบตอเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซตอื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซตของ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร : http://www.niyommit.org หรือตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเขาเยี่ยมชมเว็บไซตดังกลาวการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร : http://www.niyommit.org
         
4.2 กรณีตองการเชื่อมโยงมายังเว็บไซตของ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร : http://www.niyommit.org ผูใชบริการสามารถเชื่อมโยงมายังหนาแรกของเว็บไซตของ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร : http://www.niyommit.org ไดโดยแจงความประสงคเปนหนังสือแตหากตองการเชื่อมโยงมายังหนาภายในของเว็บไซตนี้จะตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจาก โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร : http://www.niyommit.org แลวเทานั้น และในการใหความยินยอมดังกลาว โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร : http://www.niyommit.org ขอสงวนสิทธิที่จะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ไวดวยก็ไดในการที่เว็บไซตอื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซตของ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร : http://www.niyommit.org จะไมรับผิดชอบตอเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซตที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซตของ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร : http://www.niyommit.org หรือตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใชเว็บไซตเหลานั้น

 

5. การปฏิเสธความรับผิด
         
5.1 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร : http://www.niyommit.org จะไมรับผิดตอความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความเสียหายสูญเสียและคาใชจายที่เกิดขึ้นไมวาโดยตรงหรือโดยออม ที่เปนผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผูใชเขาใชเว็บไซตนี้หรือเว็บไซตที่เชื่อมโยงกับเว็บไซตนี้หรือตอความเสียหาย สูญเสียหรือคาใชจายที่เกิดจากความ
ลมเหลวในการใชงาน ความผิดพลาด การละเวน การหยุดชะงัก ขอบกพรอง ความไมสมบูรณ คอมพิวเตอรไวรัส ถึงแมวา โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร : http://www.niyommit.org จะไดรับแจงวาอาจจะเกิดความเสียหายสูญเสียหรือคาใชจายดังกลาวขึ้น นอกจากนี้ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร : http://www.niyommit.org ไมรับผิดตอผูใชเว็บไซตหรือบุคคลจากการเรียกรองใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซตหรือเนื้อหาใด ๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทําใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกลาวของผูใชเว็บไซต หรือในความเสียหายใด ๆ
 ไมวาความเสียหายทางตรง หรือทางออม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นไดผูใชบริการยอมรับและตระหนักดีวา โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร : http://www.niyommit.org จะไมตองรับผิดชอบตอการกระทําใดของผูใชบริการทั้งสิ้น

 

6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
         
6.1 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร : http://www.niyommit.org หรือผูใหอนุญาตแก โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร : http://www.niyommit.org เปนผูมีสิทธิตามกฎหมายแตเพียงผูเดียวใน กรรมสิทธิ์ ผลประโยชนทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพยสินทางปญญาใดๆ ที่มีอยูในบริการซึ่ง โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร : http://www.niyommit.org หรือผูใหอนุญาตแก โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร : http://www.niyommit.org เปนผูจัดทําขึ้น ไมวาสิทธิเหลานั้นจะไดรับการจดทะเบียนไวหรือไมก็ตาม
         
6.2 ผูใชบริการจะตองไมเปดเผยขอมูลที่ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร : http://www.niyommit.org กําหนดใหเปนความลับ โดยไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรลวงหนาจาก โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร : http://www.niyommit.org
         
6.3 ผูใชบริการจะตองไมใชชื่อทางการคา เครื่องหมายการคา เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ ชื่อโดเมนของ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร : http://www.niyommit.org โดยไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจาก โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร : http://www.niyommit.org

 

7. กฎหมายที่ใชบังคับ
         
7.1 การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการใหบริการฉบับนี้ใหเปนไปตามกฎหมายไทย