แผนผังโรงเรียน

Text size:

schoolMap2016

schoolMap2013

แผนผังการแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน

CleanUp-zone