In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร อำนาจหน้าที่

โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร อำนาจหน้าที่

ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ

ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ

แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

คำรับรอง และรายงานผลการปฏิบัติราชการ

คำรับรอง และรายงานผลการปฏิบัติราชการ

ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๗๙ โดยขุนนิยมบรรณกิจ หัวหน้ากองเรือนจำกลางคลองไผ่(ตำแหน่งในขณะนั้น) มีข้าราชการเรือนจำเป็นครูสอน อาคารเรียนอยู่ในเรือนจำ ต่อมาได้ย้ายอาคารเรียนมาสร้างใหม่ใกล้กับสถานีรถไฟทางด้านทิศตะวันตก แล้วได้เปิดสอนเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีครูทำการสอน ๓ คน มี นายคำยัง พลวิเศษ เป็นครูใหญ่เดิมตั้งโรงเรียนว่า โรงเรียนประชาบาลาดบัวขาว ๙ (สหทัณฑ์บูรณะ) ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๔๘๒ เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนประชาบาลตำบลลาดบัวขาว ๘ (นิยมมิตรวิทยาคาร) เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผู้ก่อตั้งและให้การอุปถัมภ์โรงเรียน คือ ขุนนิยมบรรณกิจ
ปีพุทธศักราช ๒๔๘๖ ทางราชการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น โรงเรียนประชาบาลลาดบัวขาว ๖ (นิยมมิตรวิทยาคาร) และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นครั้งสุดท้าย เมื่อปีพ.ศ. ๒๔๙๕ เป็น โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร

      ปีพุทธศักราช ๒๕๐๖ ทางราชการได้สร้างเขื่อนลำตะคอง ต้องย้ายทางรถไฟผ่านที่โรงเรียนจึงได้ย้ายโรงเรียนจากที่เดิมมาตั้งในที่ปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่ดินของกรมราชทัณฑ์ จำนวนพื้นที่ ๕๖ ไร่ ๑ งาน ๙๐ ตารางวา

      ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนมาจนถึงปีพุทธศักราช ๒๕๐๙ โรงเรียนอยู่ในสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แล้วโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จนถึงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ จึงโอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการกาประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ จนถึงปัจจุบัน

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร มีผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบันดังนี้

๑. นายคำยัง พลเศษ ครูใหญ่ พ.ศ. ๒๔๘๑ – ๒๔๘๕
๒. นายสุระ บุญญานุสนธิ์ ครูใหญ่ พ.ศ. ๒๔๘๕ – ๒๔๘๗
๓. นายผ่อง พันธุ ครูใหญ่ พ.ศ. ๒๔๘๗ – ๒๔๘๘
๔. นายแก้ว โฮจันทึก(วรรณะนานนท์) ครูใหญ่ พ.ศ. ๒๔๘๘ – ๒๔๙๔
๕. นายทองสุข ชัชวาลปรีชา ครูใหญ่ พ.ศ. ๒๔๙๔ – ๒๔๙๕
๖. นายผ่อง พันธุ ครูใหญ่ พ.ศ. ๒๔๙๕ – ๒๕๐๐
๗. นายนิคม รวยสูงเนิน ครูใหญ่ พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๑๐
๘. นายจันทร์ จารุเรขา ครูใหญ่ พ.ศ. ๒๕๑๐ – ๒๕๑๒
๙. นายเปลี่ยน โสมานุสรณ์ ครูใหญ่ พ.ศ. ๒๕๑๒ – ๒๕๒๐
๑๐.นายชำนาญ วงษ์ยงน้อย อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๒๙
๑๑. นายบุญส่ง วัฒนาการ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๓๓
๑๒.นายประกาศิต จันทรศร อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๓๖
๑๓. นายเกรียงเดช วนกลาง อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๔๐
       ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๕๐

๑๔. นายวินัย ธรรมภักดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๖๑
๑๕. นายอนุศักดิ์ ดาลุนฉิม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ปัจจุบัน

      ปีการศึกษา ๒๕๓๙ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา และเปิดขยายโอกาสทางการศึกษา โดยเปิดทำการสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และเปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เป็นปีแรก
ปีการศึกษา ๒๕๔๐ โรงเรียนเปิดทำการสอนชั้นอนุบาล ๓ ขวบ และได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการ "รุ่งอรุณ"

อ่านประวัติโรงเรียน (ต่อ)

ข่าวสารด้านการศึกษา : จากเว็บครู Wundee

ข่าวสารด้านการศึกษา อื่น ๆ : จากเว็บครูบ้านนอก

ปฏิทินปฏิบัติงาน

สถานที่ตั้งโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร

ดู Niyommitwittayakarn School ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

หน่วยงานสังกัด สพฐ.

โพลล์

คุณต้องการไปเยี่ยมชมชาติใดในอาเซี่ยนมากที่สุด

บรูไน - 9.7%
กัมพูชา - 0%
อินโดนีเซีย - 19.4%
ลาว - 9.7%
มาเลเซีย - 3.2%
พม่า - 3.2%
ฟิลิปินส์ - 6.5%
สิงคโปร์ - 32.3%
ไทย - 12.9%
เวียดนาม - 3.2%

Total votes: 31
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2018 - 00:00

ราคาน้ำมัน

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเข้าเว็บไซต์

2113470
วันนี้
เมื่อวาน
ทั้งหมด
2911
6914
2113470
IP ของคุณคือ 3.236.239.233
Server Time: 2023-01-27 18:08:32