In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

รายนามผู้สนับสนุนมวยไทยการกุศล

Text size:

รายละเอียดผู้ให้การสนับสนุนมวย

รายชื่อผู้ที่ให้การสนับสนุนมวย

ลำดับที่

ชื่อ สกุล

จำนวนเงิน

1

คุณชาติชวัน   คิริถควัต

2,000

2

คุณจภิชาติ  ประหุน

100

3

คุณสุพจ  ประหุน

100

4

คุณรุจิรา คุณวราพร  ประหุน

200

5

เด็กชายธนชัย  ประหุน

1,000

6

คุณกาเหว่า  นายสุพร  ประหุน

200

7

เด็กชายภูชิสล์ เด็กหญิงชาลิสา  แสงทองศรี

200

8

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

200

9

คุณชัยศิริ  อาจศิริ

1,000

10

คุณทึม  ดื่มขุนทด

3,000

11

คุณมณฑา  เข้ยขุนทด

1,000

12

คุณเครือวัลย์  วนกลาง

1,000

13

คุณศิริวรรณ   ขวัญดี

1,000

14

คุณสมศรี  ปลั่งกลาง

1,000

15

รต.สุทิน - คุณฐิติพร  สิทธิจินดา

2,000

16

คุณประสิทธิ์  เฮงอรุณประสาร

2,000

17

คุณเสนาะ   แฉล้มในเมือง

1,000

18

คุณภัทระกร  เฮงอรุณประสาร

3,000

19

คุณสุรพันธ์  อินทรา

2,000

20

คุณประยุทธ  จ่าหมื่นไวย

2,000

21

คุณวัลนิภา  พรแสน

2,000

22

คุณวิเชียร   กระแสร์

500

23

คุณมานะ  คำพัน

1,000

24

คุณประกอบ  ลายพยัคฆ์

500

25

คุณสาวภัทรภร  ซ้ายจันทึก

100

26

คุณสาวชุตินธร  ซ้ายจันทึก

100

27

คุณสมพันธ์   นามจันทึก

500

28

คุณบรรหาญ  โพธิ์ศรี

5,000

29

คุณผกา  คุ้มโพธิ์น้อย

1,000

30

คุณปรานอม   เจียมสระน้อย

1,000

ลำดับที่

ชื่อ สกุล

จำนวนเงิน

31

คุณจรัญ  วงษ์ทัพ(โก๋ เต้นบริการ)

1,000

32

คุณดุสิต  แซงรัมย์

300

33

คุณปรีชา  คุ้มจอหอ

5,000

34

คุณนภดล คุณวิวิศน์  นนโคตร

500

35

คุณสุวรรณ์  ทวีวัฒน์

500

36

คุณมานพ  จันทรนาคี

1,000

37

คุณธีรพล  เวียงวลัย

500

38

คุณประเสริฐ  จั่นแก้ว

1,000

39

คุณละมุล   เครือบสูงเนิน

1,000

40

คุณสมจิตร  เรือนจันทึก

2,000

41

คุณบุญมา  เขตกลาง

1,000

42

คุณทองคำ  นันต์จันทึก

2,000

43

คุณแสง  พรหมรัตนไพศาล

1,000

44

คุณสุวณีย์  แก้วมณี

2,000

45

คุณล่ำ   อั้วจันทึก

500

46

คุณณัฐพล  แพ่งจันทึก

500

47

คุณเริ่ม  ชมบุญ

500

48

คุณอำภวรรณ  จ้อจันทึก

300

49

คุณภิญโญ  ชู่ชื่น

500

50

คุณชินวรรณ คุณสมนึก  ชูชื่น

500

51

คุณขวัญชัย คุณวรรณดี  พรมแสน

1,000

52

คุณลำพวง  สร้อยสูงเนิน

2,000

53

คุณวีรพงษ์   นิพันธุ์พงษ์

500

54

คุณลาวรรณ  เอี้ยงพังเทียม

500

55

คุณวุฒิ   พรหมรัตนไพศาล

500

56

คุณสมพันธ์   ตั้วสูงเนิน

100

57

...สมนึก  ขาวเหลือง 

1,000

58

คุณแจ้ง  ไกลจันทร์

1,000

59

คุณธนพล  เดชวรรณ

500

60

คุณเสาวนีย์  หงษ์บูชา

1,000

 

 

ลำดับที่

ชื่อ สกุล

จำนวนเงิน

61

คุณหนูศิล  เพียซ้าย

500

62

คุณสงวนศักดิ์  ไม่ย่อท้อ

1,000

63

คุณพนม    วงษ์เส็ง

200

64

คุณเทพี    นพพลกรัง

500

65

คุณโกมล คุณราตรี   กองจันทร์

500

66

ผอ.ประดิษฐ์   แอบจันทึกและครอบครัว

10,000

67

คุณสนับ  แสนสุข

1,000

68

...เอื้อน คุณสุนีย์  วงศ์สูงเนิน

2,000

69

คุณชูศักดิ์  วรรณูปถัมภ์

2,000

70

คุณน้อม  แปลงดี

2,000

71

คุณสมจิตร   มีหนองหญ้า

300

72

การไฟฟ้าชลภาวัฒนาลำตะคลอง

10,000

73

ผอ.โรงเรียนคลองไผ่วิทยา

500

74

คุณสมหวัง  กะเต็มหมัด

300

75

คุณธานินทร์  สันคะนุช

2,000

76

ผอ.สมใจ   ถนอมพุดซา

1,000

77

คุณวิทรูย์ คุณสมร  ถนัดค้า

500

78

คุณธานินทร์  สิทธิวัฒนพงศ์

1,000

79

คุณธนากร  อู่ทรัพย์

500

80

คุณคำมี   จางวาง

500

81

คุณสุริยา  ภู่ระย้า

1,000

82

คุณแสงเพชร  มาดี

2,000

83

นายสถานีรถไฟสีคิ้ว อ.สีคิ้ว

1,000

84

คุณพิศาล  เกตุจันทึก

6,000

85

คุณมิ่ง   เกิดจันทึก

1,000

86

คุณวีรพล คุณกาญจนา  เมฆาพันธุ์

500

87

คุณธงไชย  จันพิทักษ์

2,000

88

คุณสมพร   เมฆาพันธุ์ (เนื้อย่าง)

2,000

89

คุณสนิท  สุภาโสตร์

500

90

ร้านโชคทวีทรัพย์  รถยกการยางปากทาง

2,000

91

คุณสุทธิศักดิ์   มั่นจันทึก

500

 

 

 

ลำดับที่

ชื่อ สกุล

จำนวนเงิน

92

คุณมนูญ   สีชัยปัญหา

1,000

93

คุณไพรัตน์ คุณสำเนียง  ดอกไม้

200

94

คุณพินิตย์  ชูชื่น

500

95

คุณวินัย  เปียมขุนทด

500

96

คุณรังสรรค์   เกิดสุคนธ์

1,000

97

คุณจำนง  สิงหา

1,000

98

คุณไพรินทร์  สุสมบูรณ์

1,000

99

พลอากาศตรีวิทยา   จันทรนาคึ

1,000

100

คุณพิสมัย   จันคำใจ

1,000

101

หัวหน้าอำพล  จันคำใจ

1,000

102

คุณวินัย  สุภาวงศ์

500

103

ผอ.ดำรงค์  มองพิมาย

2,000

104

คุณนฤเบศร์  ธีระคำศรี

1,000

105

คุณมนตรี   พันธมาสน์

2,000

106

คุณเกรียงศักดิ์   มู่งโตกลาง

500

107

คุณปัญญา  ศรีเกษม

100

108

คุณเทียม  เปียนขุนทด

500

109

คุณเอกลักษณ์ คุณเบญจวรรณ  วรจิตตรานันท์

500

110

คุณถวิล   อรัญเวศ

1,000

111

คุณกิตติภัช  กนกธาดาสกุล

500

112

พานิช   เอี๊ยะชื่น

1,000

113

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210

1,000

114

คุณสมชาย  ต้องกระโทก

2,000

115

คุณน้ำค้าง  วชิรมโนวาทย์

1,000

116

คุณชัยยศ  ยศสูงเนิน

2,000

117

คุณองอาจ  เขียนสำโรง

1,000

118

ศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นครราชสีมา

1,000

119

คุณมินเลียม คุณปราณี  จำงูเหลือม

500

120

คุณชูรัตน์  ไชยนอก

500

121

คุณตุ๋ย   ฆ้องนาค

3,000

 

 

ลำดับที่

ชื่อ สกุล

จำนวนเงิน

122

คุณสุจิตร  นิจันทึก

1,000

123

คุณปราโมทย์  พรนฤชิตพงศ์

200

124

คุณทิม  ทิมจำลอง

1,000

125

คุณสถิต  แพงโพธิ์

1,000

126

คุณสุข  พรนฤชิตพงศ์

500

127

คุณธฤต  นิติวัฒนรัชกิจ

1,000

128

คุณสุวรรณ  สงนอก

300

129

คุณสุรพงษ์  จาบจันทึก

1,000

130

คุณอัญชลี  สกุลไพศาล

1,000

131

สจ.เลิศชัย  ธนประศาสตร์

1,000

132

คุณดิเรก  เกิดแปลงทอง

500

133

คุณเสวก  กาสูงเนิน

1,000

134

คุณพิมพ์พจี  บุรีวงศ์วัฒนะ

500

135

คุณแสงเดือน  บุรีวงศ์วัฒนะ

1,000

136

คุณนันทวรรณ  บุรีวงศ์วัฒนะ

500

137

คุณจำรัส  หุ้มไธสง

500

138

คุณมุดตอฟาร์  ศรีรานี

5,000

139

คุณมินธาดา คุณรัชนีพรรณ   สงาดวงศ์

500

140

คุณนงนุช  มณีกาศ

1,000

141

คุณภาณุรัศมิ์  นิยมไร่

1,000

142

คุณสาทิพย์  เพ็งสูงเนิน

4,000

143

คุณอุทัย  ผาสุกนิตย์

500

144

คุณณรงค์เทพ  รุ่งสัมฤทธิ์

500

145

หัวหน้าศูนย์อนุรักษ์พันธ์พืช

2,000

146

คุณปราณี  ติคำรัมย์

1,000

147

คุณแข่งขัน คุณจันทร์แรม  สีตะธนี

2,000

148

คุณวีรยุทธ  เวกสูงเนิน

200

149

คุณอภิศักดิ์  - คุณจันทร์เพ็ญ

คุณทิพย์วาริน  พละวิชัย

หจก.ทิพย์วารินวัสดุการศึกษา

12,000

150

คุณทอง  โมกศรี

1,000

151

คุณประสาท  โมกศรี

2,000

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่

ชื่อ สกุล

จำนวนเงิน

152

...อุทัย   ศรีสุทอ

5,000

153

คุณหทัยทิพย์  สง่ารัมย์

2,000

154

...วันชัย  กลิ่นศรีสุข

2,000

155

คุณสงวนศักดิ์  กลิ่นศรีสุข

500

156

คุณไพศาล  วิลาลัย

1,000

157

...ประภาส  มะเริงสิทร์

1,000

158

...เฉลิมศักดิ์  ไชยณรงค์ศักดิ์

2,000

159

คุณยุภา  กันประเสริฐ

2,000

160

คุณอุทัย  สังข์จันทึก

1,000

161

คุณพรพรรณ   โทมโคกกรวด

1,000

162

คุณบานชื่น  สวัสดี

1,000

163

ผอ.พุฒิพงษ์ คุณสุพรรณี  แสงฤทธิ์

2,000

164

ผอ.วินัย คุณนิรัฐชา  พันธ์มี

3,000

165

คุณอิทรา  พิมพ์อุบล(ลูกน้ำ)

2,000

166

พอ..มงคล  พลอยกระจ่าง

1,000

167

คุณลำยอง  เพียซ้าย

500

168

คุณสมคิด  เมืองเส

500

169

คุณปรุ  ดีเลือก

100

170

คุณเจียม  กล้าหาญ

500

171

คุณบุญเรือง  ทองดีนอก

500

172

คุณประทวน คุณอรสา  เยสูงเนิน

2,000

173

คุณคงคา  แก้ววิเศษ

500

174

คุณสุภัคกฤษณ์  แก้วมีศรี

500

175

คุณไพรวัลย์  สวัสดี

1,000

176

คุณกฤษณะ  จันทาสูงเนิน

2,000

177

คุณกมลทิพย์  แก้วมีศรี

500

178

คุณกิ่งดาว  มิ่งจันทึก

1,000

179

คุณนิคม  พานาสันต์

500

180

คุณพิทักษ์  ห้อยไธสง

500

181

คุณเหลือ  มุ่งพูนกลาง

1,000

182

คุณประดิษฐ์  ปานทอง

300

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่

ชื่อ สกุล

จำนวนเงิน

183

คุณเจริญ   แพ่งจันทึก

400

184

คุณอายัน   ขอผลกลาง

2,000

185

คุณสวาท   สนองชัยกุล

500

186

คุณดวงใจ  ชุ่มสีดา

1,000

187

...สุรศักดิ์  ขำเนตร

2,000

188

คุณสุปราณี   มุ่งเขื่อนกลาง

2,000

189

คุณอมร  มุ่งเขื่อนกลาง

1,000

190

คุณศุภกฤษ คุณเสาวเนตร  แพ่งจันทึก

500

191

คุณสุวรรณ คุณนันทา  บริรักษ์

500

192

คุณชัยยุทธ  เหมหา

500

193

คุณจันทา  โพคตะคุ

2,000

194

คุณชูเกรียรติ คุณมาลาศรี  กิจจาไกร

1,000

195

คุณสมบัติ  แพ่งจันทึก

1,000

196

คุณปัจจะ  มั่นคง

5,000

197

ผอ.สฎายุ  อ้วนไพร

500

198

คุณรัตนาพันธ์  พันธุ์งาม

1,000

199

คุณสุทธิ์พันธ์  กำลังงาม

500

200

คุณสวาท  สุดหา

500

201

คุณกิตติชัย  คำใจ

1,000

202

คุณวันชัย  เทพมะเริง

100

203

คุณปรีชา  กาซัน

6,000

204

คุณสมคิด  สาระวัลย์

1,000

205

คุณเอกชัย  หาญชนา

2,000

206

ผู้ใหญ่สำราญ  พานสูงเนิน

500

207

คุณจักกฤษ  จันทร์กลาง

1,000

208

คุณอดิศร  สุดหา

3,000

209

คุณฉลวย  วงเพ็ง

คุณสมพร  พิมพ์อุบล

2,000

210

คุณปราณี  เกตุจันทึก

300

211

คุณสมนึก  แพ่งจันทึก

1,000

212

คุณรัตนากร  โพธิ์นอก

200

 

 

 

ลำดับที่

ชื่อ สกุล

จำนวนเงิน

213

คุณรัชฎา   บุญณะละ

500

214

คุณผานิต  มั่งสูงเนิน

200

215

คุณสมชาย  วิเชียร

1,000

216

คุณม่วย  ทองลา

500

217

คุณประเสริฐ  จันทคาม

500

218

คุณพรทิพย์  ดีจันทึก

500

219

ช่างพจน์โฟโต้

500

220

คุณชัชชัย  ควรฟุ้ง

200

221

คุณปราณี  ข้อสว่าง

500

222

คุณวินัย  พรมจันทึก

500

223

คุณสมพงษ์  เช็ดสันเทียะ

500

224

คุณสมยศ  เอียะการนา

10,000

225

คุณบุญทอด คุณปราณี   แซวจันทึก

300

226

คุณปรีชา  สมานมิตร

500

227

สจ.ศิริพงศ์  มกรพงศ์

1,000

228

คุณธงชัย  พลวิวัฒน์

1,000

229

คุณชูชาติ  หนูนอก

500

230

คุณอนันต์  เขตสูงเนิน

2,000

231

คุณศิริพงษ์  มานอก

500

232

...ดำรงค์  ปุราชะโก

500

233

คุณสนิท  เอียะการนา

10,000

234

คุณสมทรัพย์  เอียะการนา

5,000

235

คุณสมจินตนา  เอียะการนา

5,000

 

รวมรายรับ

314,800