In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

th   en     

Main Menu

OBEC Sub department

Thailand News Paper

11
22
33
43
55
66
77
88
99

Login Form

บัตรเชิญ

ยอดเงินผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร  ประจำปี 2556 
เงินจากการทอดผ้าป่า จำนวน  184,970  บาท
เงินจากการขายสลากมัจฉาพาโชค จำนวน  37444 บาท
เงินจากการจัดชกมวยไทยการกุศล จำนวน 296654 บาท

รวมเงินทั้งสิ้น  519,068 บาท

หมายเหตุ : ยังไม่หักค่าใช้จ่าย

fundRaising

FundRaisingCardback

mauy

 

รายนามผู้บริจาค(1)

วัน เดือน ปี

รายนามผู้บริจาค

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

8 เม.ย. 2556

ศน.เดชา   คุ้มวิลัย

500

 

 

คุณณาศิธร   ธนนพภัทร์

1,210

 

 

คุณสมคิด-คุณยุภา สาระวัลย์

100

 

 

คุณทองคำ มนต์จันทึก

100

 

 

ผู้จัดการร้านทวีวัฒน์

2,000

 

 

สมพรหมูกระทะ

1,000

 

 

พระอาจารย์อรรถวิทย์ (วัดภาวนาศิลาทอง)

1,100

 

 

อ.สุรชัย-คุณยุพดี  ดวงทิพย์ และครอบครัว

1,000

 

 

ผอ.ชูศักดิ์  วรรณูปถัมภ์

500

 

 

คุณอังศนา  วายุระกุล

500

 

 

คุณกฤษณพงษ์  พาเลิศ

500

 

 

คุณเกรียงไกร  พาเลิศ

500

 

 

ด.ญ.นันท์นภัส-คุณธัญญานุช ทูลกลาง

100

 

 

ประกันชีวิต  Smile Club

90

 

 

 

 

 

 

สาย ครูปรีชา   ราชพลแสน

 

 

 

พ่อเคือง  พานา

50

 

 

คุณตุ๋ม

20

 

 

แม่อำพร ราชพลแสน

100

 

 

คุณโสภณ ราชพลแสน

100

 

 

คุณปีดา   แสงคุณ

60

 

 

แม่ทองใส  อิทธิแสง

50

 

 

พ่อคำสิงห์  อินธิแสง

50

 

 

พ่อหนูจันทร์  ราชพลแสน

100

 

 

แม่มะลัย  อินธิแสง

100

 

 

แม่สอน  วาจาจิตร

40

 

 

พ่อจรัณ  เสียงสนั่น

40

รวม 710 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

วัน เดือน ปี

รายนามผู้บริจาค

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

 

สาย ครูภรภัทร์   น้อยอยู่นิตย์

 

 

 

คุณศิริทิพย์   แสงภักดี

500

 

 

คุณวาสนา   ฉัตรดำรง

500

 

 

คุณวรรณา   อุดมสุข

100

 

 

คุณจุฑาทิพย์   จารึกกลาง

100

 

 

คุณอุรชา   พิมพ์สุวรรณ

40

 

 

คุณนนทวรรณ   ทองสิงห์

20

 

 

คุณกาญจนา   ทองสิงห์

20

 

 

ด.ญ.ธัญวรัตน์-ด.ญ.ณัฐวลัญธ์-ด.ญ.ณัฐวรา

100

 

 

คุณชนิสา-คุณนิคม-ด.ช.ธนพล   เรไร

50

รวม 1,430 บาท

 

 

 

 

 

สายครูรุ่งกานต์   แดงสกุล

 

 

 

ห้องเสื้อฉัตราภรณ์  (คุณอู๊ด)

100

 

 

คุณวิภารัตน์   แก้วมาลา

50

 

 

คุณสุนันท์   คำภีโร

100

 

 

คุณวันเพ็ญ   วิมลชัย

100

 

 

คุณวิจิตร-คุณลัดดา   ธรรมสิทธิ์

50

 

 

คุณอุษณีย์   แจ่มสุวรรณ

100

 

 

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

480

รวม  980 บาท

 

 

 

 

 

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม บ้านเขายายเที่ยงเหนือ

20

 

 

คุณครูวนิดา   พิทักษ์ และครอบครัว

100

 

 

 

 

 

 

สายชุมชน 2 ชลประทาน

 

 

 

คุณประยูร   บุญญาสถิต

100

 

 

ด.ญ.พิมพ์พิชฌา   กรเกริกเกียรติ

100

 

 

คุณพิมพ์พจี   บุรีวงศ์วัฒนะ-ด.ญ.ชุดา   ธนานุสรณ์

100

 

 

คุณรัชนี   บูรณปัทมะ

100

 

 

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

1,220

รวม  1,620 บาท

วัน เดือน ปี

รายนามผู้บริจาค

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

 

ที่ทำการไปรษณีย์คลองไผ่

1,550

 

 

ครูชนัดดา   ศรีสูงเนิน

200

 

 

ครูอนันต์   เคนจันทึก และครอบครัว

300

 

 

คุณสาวิณี   แสงศรี

300

 

 

คุณธนพร   พลหาญศึก

600

 

 

คุณวาสนา   ทองบัว

100

 

 

 

 

 

 

สายอู่ช่างพร   บ้านซับสมบูรณ์

760

 

 

 

 

 

 

สาย ม.6 บ้านคลองไทร ต.หนองน้ำใส

 

 

 

คุณจีรชาย-คุณทองม้วน   ชวดนอก

500

 

 

คุณรุ่งตะวัน   จับโจร

100

 

 

คุณสมหมาย   ยิ้มสบาย

300

 

 

คุณบุญยงค์  ทองดีนอก และครอบครัว

119

 

 

คุณแม่ชม   มีศิลป์

100

 

 

คุณหนูจิตต์   พลโดด

50

 

 

คุณดรุณี   มีศิลป์ และครอบครัว

100

 

 

ด.ช.ณัฐพล   ยิ้มสบาย

100

 

 

คุณบดินทร์-คุณวันวิสา-ด.ญ.อัญชิสา-ด.ช.เปมทัต  ยางราชย์

400

 

 

คุณยายสิงห์   เพลินพร้อม

100

 

 

คุณแม่ประจวบ   โบสูงเนิน

100

 

 

อ.พรชัย-อ.สุภาวดี   จันณรงค์

500

 

 

คุ้มซัพพัฒนา

340

 

 

คุณแม่ปิ่น   พานนรินทร์

100

 

 

คุณหนูจิตต์ – คุณอุดม  มีศิลป์, คุณสมาน – คุณสำราญ

100

 

 

คุณเอ็นดู และครอบครัว

100

 

 

คุณชาญชัย   บุญภักดี

100

 

 

คุณอุบล   แสงจันทร์

200

 

 

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

100

รวม 3,509 บาท

รายนามผู้บริจาค(2)

วัน เดือน ปี

รายนามผู้บริจาค

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

 

คุณฉัตราพร-คุณอภัสนันท์   คลานกลาง

300

 

 

 

 

 

 

สายคุณครูปัททุมมา   เจริญบุตร

100

 

 

คุณปาณิสรากร   เจริญบุตร

100

 

 

คุณพรพิมล   ตรงใจ และครอบครัว

100

 

 

คุณกษัภัท-คุณธนษา-ด.ช.ธภัทร ธารารัตนภูดล

100

 

 

คุณสะเทือน  สินฉัยยา  และครอบครัว

100

 

 

ด.ช.กรวิทย์ – ด.ช.กิตตธร  ทองโสม

100

 

 

คุณชนินทร์  ชวนันทร์สิริ และครอบครัว

100

 

 

คุณโชติกา  เหล่าพิเชษฐกุล และครอบครัว

100

 

 

คุณวิเชียร   เหล็งรักษา (ตู่)

100

 

 

คุณรัศพร   บุญประเคน และครอบครัว

60

 

 

ฝ่ายคลังพัสดุฯ

120

 

 

ฝ่ายวัตถุดิบ

100

 

 

คุณศิริพร   ศรีมาลัยพร และครอบครัว

100

 

 

ฝ่ายวิศวกรรม

100

 

 

คุณนริศ   สิงห์สูง และครอบครัว

100

 

 

ฝ่ายบุคคล

100

 

 

คณะกรรมการตู้ 140

100

 

 

คุณคำตัน   การบรรจง และครอบครัว

200

 

 

ฝ่ายผลิต

100

 

 

ฝ่ายแช่สาร

138

รวม 2,118 บาท

 

 

 

 

 

ด.ช.จีรวัฒน์   แว่นไธสง

500

 

 

คุณญาณิภา   ชูสุข

220

 

 

คุณภาวิณี   นิพันธ์พงษ์

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัน เดือน ปี

รายนามผู้บริจาค

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

 

สาย ครัวอีสาน

 

 

 

ร้านครัวอีสาน  (ลำตะคอง)

100

 

 

ครัวร่มโพธิ์

200

 

 

ด.ช.เทพหัด   สมดี

100

 

 

ต้นผ้าป่า

440

รวม  840 บาท

 

 

 

 

 

คุณยายแสง   ดื่มขุนทด และครอบครัว

100

 

 

คุณทึม – คุณแช่ม  ดื่มขุนทด

100

 

 

 

 

 

 

สาย หมู่ 8 ต.คลองไผ่

 

 

 

คุณลำพอง   เช็คสันเทียะ และครอบครัว

200

 

 

คุณพนิดา   อ้อมจันทึก และครอบครัว

20

 

 

ด.ช.อิทธิพัทธ์  กรุงขุนทด

100

 

 

คุณแสวง-คุณเกสร   สมนึก

100

 

 

คุณชาญ – คุณกนกวรรณ  สมนึก

100

 

 

คุณแก้ว  เกตุสูงเนิน

100

 

 

คุณสมคิด   มูลคง

100

 

 

คุณรัตนา   แซ่ตัน

50

 

 

คุณสุมาลี   มูลคง

50

 

 

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

520

รวม 1,340 บาท

 

 

 

 

 

คุณสมเกียรติ  แซ่ห่าน – คุณสมคิด  สิมมา

300

 

 

คุณพ่อกว้าง-คุณแม่ถม  สิมมา

50

 

 

คุณบรรจง  พูนผลบุญ  และครอบครัว

50

 

 

 

 

 

 

สาย ผอ.ประดิษฐ์   แอบจันทึก

 

 

 

คุณชลธิชา   ทิพย์สูงเนิน

100

 

 

คุณวิทวัส   สุวรรณปักษ์ และครอบครัว

100

 

 

พ่อตุ้ม   ลอยทรินันท์

50

 

วัน เดือน ปี

รายนามผู้บริจาค

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

 

คุณเทิดศักดิ์   สัพพานนท์

200

 

 

คุณสมจิตต์    พันธุ

40

 

 

คุณวินิจ   ดวงคำน้อย

100

 

 

คุณสวิช   สมขุนทด

100

 

 

คุณโกศล   พลเพชร

100

 

 

คุณจิรศักดิ์-คุณสุภาพ   ภิญโญสูงเนิน

20

 

 

คุณอุไร   ภิญโญ

100

 

 

คุณคมคาย   สุริยา

40

 

 

คุณป้าทิพย์   จีรวุฒิ

100

 

 

คุณดิษฐา   แอบจันทึก

50

 

 

คุณแม่แสวง   โขนสันเทียะ และครอบครัว

40

 

 

คุณน้าอิน  มนูญศักดิ์  และครอบครัว

50

 

 

คุณป้าสำเนียง  โยนจอหอ  และครอบครัว

100

 

 

คุณปัญณภัค   ภัคภรธพงษ์

40

 

 

คุณธีราพร   ศรียันต์

200

 

 

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

80

รวม 1,610  บาท

 

 

 

 

 

คุณวัฒนธรรม   คำแก้ว

50

 

 

คุณดอกอ้อ   วิลันดร

100

 

 

คุณขนิษฐา   สมหวัง

100

 

 

 

 

 

 

สายคุณวินัย   แสงเขียว

 

 

 

คุณวินัย   แสงเขียว

1,000

 

 

คุณฉลอง   แย้มสุวรรณรัตน์ และครอบครัว

100

 

 

คุณดำเนิน   สิงห์ลอ

100

 

 

คุณสุนทรี   พบกระโทก และครอบครัว

100

 

 

คุณเฉลิมชัย   ตั้งประเสริฐ

40

 

 

คุณประสิทธิ์   กุลสาคร

40

 

 

คุณวราภรณ์   ปราณีทรัพย์ และครอบครัว

50

 

วัน เดือน ปี

รายนามผู้บริจาค

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

 

คุณสุพรศักดิ์   แสนมั่น

100

 

 

คุณนิตยา   ผาค้อ  และครอบครัว

100

 

 

คุณนิรันดร์   ดวงโพธิ์ทอง

100

 

 

ด.ช.ภัทรธร   ตุ้มทอง

20

 

 

คุณสรัญญา   ชื่นหมื่นไวย์

60

 

 

คุณธนโชติ   นาสวาสดิ์

100

 

 

ด.ช.รพี   มอญใหม่

40

 

 

คุณณรงค์ศักดิ์-คุณวาสนา   พลพัฒนา

100

 

 

หัวหน้าดำรง   ปรีชายุพัส

100

 

 

หัวหน้าวัชระ   จิตรขาว

20

 

 

คุณพงษ์สรร   เคนจันทึก

100

 

 

คุณธนกร   พลฤทธิ์

100

 

 

คุณมานะ   บุญนอก

20

 

 

คุณภูวนาถ   เรือนจำ อ.สีคิ้ว

50

 

 

คุณปาริณิศรา   พงษ์โพนทอง

20

 

 

คุณปัจจะ   ทองอ้อ

50

 

 

ต้นผ้าป่า

480

รวม 2,990 บาท

 

 

 

 

 

สายปากทาง ชุมชนคลองไผ่

 

 

 

ต้นผ้าป่า

380

 

 

คุณสมประสงค์   ศรีสุข

20

 

 

คุณวิทยา   ศรีสุข

20

 

 

คุณหลิน   ศรีสุข

20

 

 

คุณนาก   ศรีสุข

20

 

 

คุณสมัย   ศรีสุข

100

 

 

คุณภูมิวรรณ   ชาญกิจ

100

 

 

ด.ข.อานนท์   วิชาเกวียน

100

 

 

คุณมาลี   สุขเมือง

100

 

 

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

240

รวม 1,100 บาท

รายนามผู้บริจาค(3)

วัน เดือน ปี

รายนามผู้บริจาค

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

 

สาย กำนันวารีย์   เสน่ห์จันทร์

 

 

 

คุณสมศักดิ์ – คุณวารี   เสน่ห์จันทร์

1,000

 

 

ด.ช.พีระวิชญ์   มากกว่าวงษ์

60

 

 

คุณภีมาตร   มอมขุนทด

100

 

 

คุณพจน์  - ป้าเฉลิม

100

 

 

คุณนิยม  แก๊บพิมาย  และครอบครัว

100

 

 

คุณสุณิษา   แก๊บพิมาย

60

 

 

คุณภานุ   เสน่ห์จันทร์  และครอบครัว

200

 

 

คุณสัมมิตร-คุณรุจิรา   คงพิมพ์

100

 

 

คุณสุเทพ   มณีพรหม

200

 

 

คุณเอนก   บัวหลวง

100

 

 

พ่อสมบูรณ์-แม่สีฟอง  อายาเมือง

100

 

 

คุณวันเฉลิม  บุญมาก

40

 

 

คุณวีรพงศ์   เสน่ห์จันทร์

100

 

 

คุณสุทธิกรานต์   เสน่ห์จันทร์

100

 

 

คุณปรีชา   สอนสะอาด

100

 

 

คุณภัทรายุธ   เสน่ห์จันทร์

20

 

 

คุณภัทนิดา   เสน่ห์จันทร์

40

 

 

คุณมานพ   พจจันทึก

100

รวม 2,620 บาท

 

 

 

 

 

สายกำนันวารี   เสน่ห์จันทร์  ม.7

 

 

 

คุณชุ่ม   หมายเชื้อกลาง

100

 

 

ด.ช.มงคล-ด.ญ.กัญญวราณ์-ด.ช.คมกฤต

60

 

 

คุณประสิทธิ์-ด.ช.ประเสริฐศักดิ์  ตุ้มพิมาย

50

 

 

คุณแต๋ว   ตุ้มพิมาย

40

 

 

ด.ญ.สุดารัตน์   มิ่งจันทึก

50

 

 

คุณธัญเทพ   ทรงกลาง และครอบครัว

100

 

 

คุณเกรียงไกร  ทาจันทึก

100

 

 

คุณบัวขาว   กิ่งนอก

100

 

วัน เดือน ปี

รายนามผู้บริจาค

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

 

คุณสม   ลำปอง

100

 

 

คุณวาจา-คุณบุตรดา   ไทยนิยม

20

รวม 720 บาท

 

 

 

 

 

คุณสุจิตรา   สำราญสุข (บ้านฟ้าลำตะคอง)

1,000

 

 

ร้านแจ๋วโต๊ะจีน

500

 

 

ครูรจนา   วงศ์หนูพะเนา

100

 

 

ร้าน 199

4,030

ต้นผ้าป่า

 

คุณป้าเสาวลีย์   เกตุจันทึก

500

 

 

คุณตาสมจิต   แบ่งสันเทียะ

100

 

 

คุณปทุมวัลย์   จันทร์เทพ

500

 

 

คุณยายฝน   โกมลศัย

40

 

 

ครูสมเด็จ   แก้วมีศรี

200

 

 

ร้านครัวคนหาปลา

4,820

ต้นผ้าป่า

 

พระครูพิศาล   ธรรมภินันท์

500

 

 

ผอ.ดำรงค์ – คุณครูอรนุช   มองพิมาย

400

 

 

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

300

 

 

พระคุณเจ้า

200

 

 

คุณอุดร   แพ่งจันทึก

100

 

 

แม่ซ้อน   เตาะหนองนา

40

 

 

คุณเว้ย-คุณสวย

100

 

 

ด.ญ.พิชชาภา   อำนาคะ

100

 

 

คุณทิวาพร   รักไตรรงค์

500

 

 

คุณบุญเอื้อ   เดชรุ่งวรา

500

 

 

คุณสุเนตร   เลขานุกิจ

500

 

 

คุณติ๋ม   เจียมจันทึก

100

 

 

คุณหนุ่ม   รัตนคุ

60

 

 

คุณลับ   แฝดกลาง

200

 

 

คุณอุไร   ดอนเกิด

40

 

 

ด.ญ.จนิตา   พงษ์รอด

100

 

วัน เดือน ปี

รายนามผู้บริจาค

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

 

คุณยายฉัตร   กาสูงเนิน

100

 

 

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

340

 

 

 

 

 

 

สายผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9

 

 

 

คุณเสงี่ยม   ด้วงสูงเนิน

20

 

 

คุณสุวรรณ   หมื่นไธสง

60

 

 

ด.ช.ธนันต์ชัย   เหลาเคน

60

 

 

คุณสมใจ   เล็กแก้ว

20

 

 

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

290

 

 

คุณไพรวัลย์   หมื่นไธสง

80

 

 

ด.ช.มงคลชัย-ด.ช.พงศกร   หมื่นไธสง

40

 

 

คุณสมหมาย-คุณสมพร   หมื่นไธสง

40

 

 

คุณอรุณ   สร้อยสูงเนิน

40

 

 

คุณสมหวัง   แหวนจันทึก

100

 

 

คุณนงนุช

100

 

 

คุณบุญรอด

20

 

 

คุณยายจวบ

40

 

 

ด.ช.เกรียงชัย   นาเวช

100

 

 

คุณสมพร   แหวนจันทึก

50

 

 

ป้าเป็ด

20

 

 

คุณยุพา   อย่างยิ่งทรัพย์

100

 

 

คุณพรนภา   นุ่มกอ

100

 

 

คุณใหม่-คุณโฟกัส

20

 

 

คุณบุญรมย์   อ่อนพิมพ์

80

 

 

คุณบรรจง-คุณอำนวย-คุณศรีอุบล   หมวดหมื่นไวย์

240

 

 

คุณวรรณภา   พิมพ์จันทึก

20

 

 

คุณจิรารัตน์   สร้อยสูงเนิน

20

 

 

ด.ช.อลิต   ขอผลกลาง

20

รวม 1,680 บาท

 

 

 

 

วัน เดือน ปี

รายนามผู้บริจาค

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

 

คุณชาญวิทย์   ลาภเปรม

1,000

 

 

ครอบครัวขอผลกลาง

20

 

 

คุณอนุวัฒน์   ทาวัน

20

 

 

คุณคำวัน   ทาวัน

20

 

 

คุณสุดใจ   ศรีสุข

100

 

 

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

290

 

 

 

 

 

 

สาย หมู่ 4 บ้านมะค่างาม

 

 

 

คุณทองสุข   มาสีดา

20

 

 

คุณสุชาติ   ทอก่ำ

20

 

 

คุณผัด   เชยสูงเนิน

20

 

 

คุณสมัย   การขุนทด

20

 

 

คุณพัด   พลศิริ

10

 

 

คุณชนะศักดิ์   ใจรักเรียน

20

 

 

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

260

รวม 370 บาท

 

 

 

 

 

สายสถานีตำรวจคลองไผ่

 

 

 

หัวหน้าสถานีตำรวจคลองไผ่

500

 

 

ร.ต.ต. ทวี   จาจันทึก

100

 

 

ร.ต.ต. โอภาส   จงตั้งกลาง

100

 

 

ด.ต. มานัส   เชียงอั๊ง และครอบครัว

100

 

 

ด.ต.ถาวร   จะสูงเนิน

150

 

 

ร.ต.ต. กฤษฎา   ปาประโคน

100

 

 

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

100

รวม 1,150 บาท

 

 

 

 

 

คุณสมจิต   นิจันทึก

320

 

 

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

140

 

 

คุณชาติชาย-คุณสมใจ  อินทร์พงษ์พันธุ์

2,000

 

 

คุณฟองจันทร์   ชลอกลาง

1,000

 

วัน เดือน ปี

รายนามผู้บริจาค

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

 

คุณราชวัง   เหลาเคน

50

 

 

คุณยุพา   กันประเสริฐ

100

 

 

ด.ช.ทักษ์ดนัย   เชื้อควรผูย

100

 

 

ด.ญ.กมลชนก   แก่นยิ่ง

190

 

 

คุณสุนีย์   ญาติจันทึก

1,631

 

 

คุณสัญญา   กะหมัง

200

 

 

คุณศิริศักดิ์   ยอดทอง

100

 

 

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

705

 

 

คุณยายหลง   นาถาบำรุง

20

 

 

ด.ญ.สุดารัตน์   ชุ่มสีดา

20

 

 

คุณวินัย   มังจันทึก และครอบครัว

40

 

 

คุณเพียร   จงอยู่กลาง

40

 

 

ด.ญ.วรัญญา   ดุชถุยาวัตร และครอบครัว

100

 

 

คุณอุดม   โมกศรี  และครอบครัว

100

 

 

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

1,263

 

 

คุณสำราญ   เหลาเคน

50

 

 

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

50

 

 

คุณจัดเจน   บุญนอก

100

 

 

คุณเนธีลักษณ์   อินนาค

150

 

 

คุณวันเพ็ญ   หาญเดช

100

 

 

ด.ช.อดิสรณ์-คุณอารยา    สวัสดี

200

 

 

ร.ต.ต. เอื้อน-คุณสุนีย์   วงศ์สูงเนิน

100

 

 

คุณสุเทพ   กาสูงเนิน

100

 

 

คุณน้อย   สุขเรือง

50

 

 

คุณอนันต์   เงินบำรุง

100

 

 

คุณเพียร   ชาติโคกสูง

40

 

 

คุณกัณญาณัฐต์   เสียงเลิศ

100

 

 

ด.ช.อัฉริยะ   ตุ้มพิมาย

200

 

 

คุณสมนึก   กิ่งนอก

20

 

วัน เดือน ปี

รายนามผู้บริจาค

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

 

คุณสุเนตร   เลขานุกิจ

500

 

 

คุณทิวาพร   รักไตรรงค์

500

 

 

คุณบุญเอื้อ   เดชรุ่งวรา

500

 

 

คุณหนุ่ม   รัตนคุ

60

 

 

คุณลับ   แฝดกลาง

200

 

 

คุณอุไร   ดอนเกิด

40

 

 

ด.ญ.จนิตา   พงษ์รอด

100

 

 

คุณภูมิวรรณ   ชาญกิจ

1,000

 

 

คุณสำรอง   แพ่งจันทึก

200

 

 

คุณสะอาด   รวยสูงเนิน

60

 

 

สจ.ศิริพงศ์   มกรพงศ์

500

 

 

คุณอัมพร   สังข์สว่าง

100

 

 

น้องแยม

20

 

 

คุณบางอร-คุณไพฑูรย์   สมบัติหลาย

50

 

 

คุณพิชิต   ศรีนอก  และครอบครัว

20

 

 

ด.ญ.ชนากานต์   สมบัติหลาย

20

 

 

คุณอัญชลี   สุทธิผล

20

 

 

คุณธฉัตร   เมฆวงศ์ตระการ

20

 

 

คุณเพียร   จงอยู่กลาง

50

 

รายรับ-จ่าย

สรุปรายรับ – รายจ่ายงานผ้าป่าเพื่อการศึกษา

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร  สพป.นม.๔  วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๖

 

รายการรับเงินสด

วัน เดือน ปี

เงินผ้าป่า

เงินตักไข่ปลา

เงินค่าร้านค้า

รวมรับเงิน

หมายเหตุ

๘ เม.ย.๕๖

๑๖๐,๖๐๐

๓๗,๔๔๔

๙,๖๔๐

๒๐๗,๖๘๔

 

๙ เม.ย.๕๖

๒๔,๓๗๐

๒๔,๓๗๐

 

๒๒ เม.ย.๕๖

๕๖๐

๕๖๐

เงินสด

ยังไม่ฝาก

รวมเงิน

๑๘๔,๙๗๐

๓๗,๔๔๔

๙,๖๔๐

๒๓๒,๐๕๔

 

 

 

 

 

 

 

สรุปค่าใช้จ่าย

๕๖,๑๘๐

๓,๐๐๐

๕๙,๑๘๐

ใช้เงินนอกงบประมาณจ่าย

 

รายการนำเงินสดฝากธนาคาร  (วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖)

๑.     เงินเปิดบัญชี วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖      จำนวน      ๑,๐๐๐  บาท

๒.     เงินผ้าป่า/ตักไข่ปลาและเงินร้านค้า          จำนวน  ๒๓๒,๐๕๔  บาท

๓.     เงินจากการจัดมวยไทย                        จำนวน   ๑๙๐,๓๓๑  บาท

๔.     เงินผ้าป่าโอนเข้าบัญชี                          จำนวน       ๖,๙๓๐  บาท

รวมเงินฝากธนาคาร     ๔๓๐,๓๑๕  บาท

 

 

                                                                   (ลงชื่อ)

                                                                            (นางสาวกลิ่นขจร  เจียมเกาะ)

                                                                            ครู  โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร

 

(ลงชื่อ)

                                                                                (นายวินัย  ธรรมภักดี)

                                                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร

รายนามผู้สนับสนุนมวยไทยการกุศล

รายละเอียดผู้ให้การสนับสนุนมวย

รายชื่อผู้ที่ให้การสนับสนุนมวย

ลำดับที่

ชื่อ สกุล

จำนวนเงิน

1

คุณชาติชวัน   คิริถควัต

2,000

2

คุณจภิชาติ  ประหุน

100

3

คุณสุพจ  ประหุน

100

4

คุณรุจิรา คุณวราพร  ประหุน

200

5

เด็กชายธนชัย  ประหุน

1,000

6

คุณกาเหว่า  นายสุพร  ประหุน

200

7

เด็กชายภูชิสล์ เด็กหญิงชาลิสา  แสงทองศรี

200

8

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

200

9

คุณชัยศิริ  อาจศิริ

1,000

10

คุณทึม  ดื่มขุนทด

3,000

11

คุณมณฑา  เข้ยขุนทด

1,000

12

คุณเครือวัลย์  วนกลาง

1,000

13

คุณศิริวรรณ   ขวัญดี

1,000

14

คุณสมศรี  ปลั่งกลาง

1,000

15

รต.สุทิน - คุณฐิติพร  สิทธิจินดา

2,000

16

คุณประสิทธิ์  เฮงอรุณประสาร

2,000

17

คุณเสนาะ   แฉล้มในเมือง

1,000

18

คุณภัทระกร  เฮงอรุณประสาร

3,000

19

คุณสุรพันธ์  อินทรา

2,000

20

คุณประยุทธ  จ่าหมื่นไวย

2,000

21

คุณวัลนิภา  พรแสน

2,000

22

คุณวิเชียร   กระแสร์

500

23

คุณมานะ  คำพัน

1,000

24

คุณประกอบ  ลายพยัคฆ์

500

25

คุณสาวภัทรภร  ซ้ายจันทึก

100

26

คุณสาวชุตินธร  ซ้ายจันทึก

100

27

คุณสมพันธ์   นามจันทึก

500

28

คุณบรรหาญ  โพธิ์ศรี

5,000

29

คุณผกา  คุ้มโพธิ์น้อย

1,000

30

คุณปรานอม   เจียมสระน้อย

1,000

ลำดับที่

ชื่อ สกุล

จำนวนเงิน

31

คุณจรัญ  วงษ์ทัพ(โก๋ เต้นบริการ)

1,000

32

คุณดุสิต  แซงรัมย์

300

33

คุณปรีชา  คุ้มจอหอ

5,000

34

คุณนภดล คุณวิวิศน์  นนโคตร

500

35

คุณสุวรรณ์  ทวีวัฒน์

500

36

คุณมานพ  จันทรนาคี

1,000

37

คุณธีรพล  เวียงวลัย

500

38

คุณประเสริฐ  จั่นแก้ว

1,000

39

คุณละมุล   เครือบสูงเนิน

1,000

40

คุณสมจิตร  เรือนจันทึก

2,000

41

คุณบุญมา  เขตกลาง

1,000

42

คุณทองคำ  นันต์จันทึก

2,000

43

คุณแสง  พรหมรัตนไพศาล

1,000

44

คุณสุวณีย์  แก้วมณี

2,000

45

คุณล่ำ   อั้วจันทึก

500

46

คุณณัฐพล  แพ่งจันทึก

500

47

คุณเริ่ม  ชมบุญ

500

48

คุณอำภวรรณ  จ้อจันทึก

300

49

คุณภิญโญ  ชู่ชื่น

500

50

คุณชินวรรณ คุณสมนึก  ชูชื่น

500

51

คุณขวัญชัย คุณวรรณดี  พรมแสน

1,000

52

คุณลำพวง  สร้อยสูงเนิน

2,000

53

คุณวีรพงษ์   นิพันธุ์พงษ์

500

54

คุณลาวรรณ  เอี้ยงพังเทียม

500

55

คุณวุฒิ   พรหมรัตนไพศาล

500

56

คุณสมพันธ์   ตั้วสูงเนิน

100

57

...สมนึก  ขาวเหลือง 

1,000

58

คุณแจ้ง  ไกลจันทร์

1,000

59

คุณธนพล  เดชวรรณ

500

60

คุณเสาวนีย์  หงษ์บูชา

1,000

 

 

ลำดับที่

ชื่อ สกุล

จำนวนเงิน

61

คุณหนูศิล  เพียซ้าย

500

62

คุณสงวนศักดิ์  ไม่ย่อท้อ

1,000

63

คุณพนม    วงษ์เส็ง

200

64

คุณเทพี    นพพลกรัง

500

65

คุณโกมล คุณราตรี   กองจันทร์

500

66

ผอ.ประดิษฐ์   แอบจันทึกและครอบครัว

10,000

67

คุณสนับ  แสนสุข

1,000

68

...เอื้อน คุณสุนีย์  วงศ์สูงเนิน

2,000

69

คุณชูศักดิ์  วรรณูปถัมภ์

2,000

70

คุณน้อม  แปลงดี

2,000

71

คุณสมจิตร   มีหนองหญ้า

300

72

การไฟฟ้าชลภาวัฒนาลำตะคลอง

10,000

73

ผอ.โรงเรียนคลองไผ่วิทยา

500

74

คุณสมหวัง  กะเต็มหมัด

300

75

คุณธานินทร์  สันคะนุช

2,000

76

ผอ.สมใจ   ถนอมพุดซา

1,000

77

คุณวิทรูย์ คุณสมร  ถนัดค้า

500

78

คุณธานินทร์  สิทธิวัฒนพงศ์

1,000

79

คุณธนากร  อู่ทรัพย์

500

80

คุณคำมี   จางวาง

500

81

คุณสุริยา  ภู่ระย้า

1,000

82

คุณแสงเพชร  มาดี

2,000

83

นายสถานีรถไฟสีคิ้ว อ.สีคิ้ว

1,000

84

คุณพิศาล  เกตุจันทึก

6,000

85

คุณมิ่ง   เกิดจันทึก

1,000

86

คุณวีรพล คุณกาญจนา  เมฆาพันธุ์

500

87

คุณธงไชย  จันพิทักษ์

2,000

88

คุณสมพร   เมฆาพันธุ์ (เนื้อย่าง)

2,000

89

คุณสนิท  สุภาโสตร์

500

90

ร้านโชคทวีทรัพย์  รถยกการยางปากทาง

2,000

91

คุณสุทธิศักดิ์   มั่นจันทึก

500

 

 

 

ลำดับที่

ชื่อ สกุล

จำนวนเงิน

92

คุณมนูญ   สีชัยปัญหา

1,000

93

คุณไพรัตน์ คุณสำเนียง  ดอกไม้

200

94

คุณพินิตย์  ชูชื่น

500

95

คุณวินัย  เปียมขุนทด

500

96

คุณรังสรรค์   เกิดสุคนธ์

1,000

97

คุณจำนง  สิงหา

1,000

98

คุณไพรินทร์  สุสมบูรณ์

1,000

99

พลอากาศตรีวิทยา   จันทรนาคึ

1,000

100

คุณพิสมัย   จันคำใจ

1,000

101

หัวหน้าอำพล  จันคำใจ

1,000

102

คุณวินัย  สุภาวงศ์

500

103

ผอ.ดำรงค์  มองพิมาย

2,000

104

คุณนฤเบศร์  ธีระคำศรี

1,000

105

คุณมนตรี   พันธมาสน์

2,000

106

คุณเกรียงศักดิ์   มู่งโตกลาง

500

107

คุณปัญญา  ศรีเกษม

100

108

คุณเทียม  เปียนขุนทด

500

109

คุณเอกลักษณ์ คุณเบญจวรรณ  วรจิตตรานันท์

500

110

คุณถวิล   อรัญเวศ

1,000

111

คุณกิตติภัช  กนกธาดาสกุล

500

112

พานิช   เอี๊ยะชื่น

1,000

113

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210

1,000

114

คุณสมชาย  ต้องกระโทก

2,000

115

คุณน้ำค้าง  วชิรมโนวาทย์

1,000

116

คุณชัยยศ  ยศสูงเนิน

2,000

117

คุณองอาจ  เขียนสำโรง

1,000

118

ศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นครราชสีมา

1,000

119

คุณมินเลียม คุณปราณี  จำงูเหลือม

500

120

คุณชูรัตน์  ไชยนอก

500

121

คุณตุ๋ย   ฆ้องนาค

3,000

 

 

ลำดับที่

ชื่อ สกุล

จำนวนเงิน

122

คุณสุจิตร  นิจันทึก

1,000

123

คุณปราโมทย์  พรนฤชิตพงศ์

200

124

คุณทิม  ทิมจำลอง

1,000

125

คุณสถิต  แพงโพธิ์

1,000

126

คุณสุข  พรนฤชิตพงศ์

500

127

คุณธฤต  นิติวัฒนรัชกิจ

1,000

128

คุณสุวรรณ  สงนอก

300

129

คุณสุรพงษ์  จาบจันทึก

1,000

130

คุณอัญชลี  สกุลไพศาล

1,000

131

สจ.เลิศชัย  ธนประศาสตร์

1,000

132

คุณดิเรก  เกิดแปลงทอง

500

133

คุณเสวก  กาสูงเนิน

1,000

134

คุณพิมพ์พจี  บุรีวงศ์วัฒนะ

500

135

คุณแสงเดือน  บุรีวงศ์วัฒนะ

1,000

136

คุณนันทวรรณ  บุรีวงศ์วัฒนะ

500

137

คุณจำรัส  หุ้มไธสง

500

138

คุณมุดตอฟาร์  ศรีรานี

5,000

139

คุณมินธาดา คุณรัชนีพรรณ   สงาดวงศ์

500

140

คุณนงนุช  มณีกาศ

1,000

141

คุณภาณุรัศมิ์  นิยมไร่

1,000

142

คุณสาทิพย์  เพ็งสูงเนิน

4,000

143

คุณอุทัย  ผาสุกนิตย์

500

144

คุณณรงค์เทพ  รุ่งสัมฤทธิ์

500

145

หัวหน้าศูนย์อนุรักษ์พันธ์พืช

2,000

146

คุณปราณี  ติคำรัมย์

1,000

147

คุณแข่งขัน คุณจันทร์แรม  สีตะธนี

2,000

148

คุณวีรยุทธ  เวกสูงเนิน

200

149

คุณอภิศักดิ์  - คุณจันทร์เพ็ญ

คุณทิพย์วาริน  พละวิชัย

หจก.ทิพย์วารินวัสดุการศึกษา

12,000

150

คุณทอง  โมกศรี

1,000

151

คุณประสาท  โมกศรี

2,000

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่

ชื่อ สกุล

จำนวนเงิน

152

...อุทัย   ศรีสุทอ

5,000

153

คุณหทัยทิพย์  สง่ารัมย์

2,000

154

...วันชัย  กลิ่นศรีสุข

2,000

155

คุณสงวนศักดิ์  กลิ่นศรีสุข

500

156

คุณไพศาล  วิลาลัย

1,000

157

...ประภาส  มะเริงสิทร์

1,000

158

...เฉลิมศักดิ์  ไชยณรงค์ศักดิ์

2,000

159

คุณยุภา  กันประเสริฐ

2,000

160

คุณอุทัย  สังข์จันทึก

1,000

161

คุณพรพรรณ   โทมโคกกรวด

1,000

162

คุณบานชื่น  สวัสดี

1,000

163

ผอ.พุฒิพงษ์ คุณสุพรรณี  แสงฤทธิ์

2,000

164

ผอ.วินัย คุณนิรัฐชา  พันธ์มี

3,000

165

คุณอิทรา  พิมพ์อุบล(ลูกน้ำ)

2,000

166

พอ..มงคล  พลอยกระจ่าง

1,000

167

คุณลำยอง  เพียซ้าย

500

168

คุณสมคิด  เมืองเส

500

169

คุณปรุ  ดีเลือก

100

170

คุณเจียม  กล้าหาญ

500

171

คุณบุญเรือง  ทองดีนอก

500

172

คุณประทวน คุณอรสา  เยสูงเนิน

2,000

173

คุณคงคา  แก้ววิเศษ

500

174

คุณสุภัคกฤษณ์  แก้วมีศรี

500

175

คุณไพรวัลย์  สวัสดี

1,000

176

คุณกฤษณะ  จันทาสูงเนิน

2,000

177

คุณกมลทิพย์  แก้วมีศรี